برج مشعل به عنوان یک پیشنهادی برای یک نماد شهری فاخر